බුකිය රත් කරපු NSBM අවුරුදු කුමරියෝ ටික මෙන්න ඡායාරූප සියල්ල මෙතනින්

බක් මාසය කියන්නේ ඉතින් මුළු පරිසරය වගේම අපේ හැම දෙයකින්ම වෙනස් වෙන මාසයක්. මේ දවස් වල රටේ හැම තැනම අවුරුදු උත්සව. ලොකු කුඩා භේදයක් නැතුව අවුරුදු උත්සවස වලට සහභාගී

Read more