බැරක් ඔබාමා ජනාධිපති ලෙස තම ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරපු අවසන් වචනය කිහිපය

CHANNEL4 VIDEO

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා අද තමන්ගේ අවසන් වචනය කිහිපය තම ජනතාව වෙනුවෙන් අමතනු ලැබුවා.

ඒ මෙසේයි….