ඉරාජ්ගේ “ආශාවරී“ වීඩියෝව නිසා සමාජයෙන් ඇසෙන කතා අනුව නිෂ්පාදනය වෙන වීඩියෝ මෙන්න - VIDEO

ඉරාජ් වීරරත්න විසින් පසුගිය දා කරළියට ගෙන එන ලද “ආශාවරී“ මියුසික වීඩියෝව නිසා මේ වන විට සමාජය තුළ විශාල කතා බහක් ලක්වී තිබෙනවා. ඒ එක් තරුණයෙකු විසින් තවත් තරුණයෙකුට හුවමාරු කරන ලද කිසියම් පැකට්ටුවක් හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලය පුරා වීඩියෝ නිෂ්පාදනය වෙමින් හුවමාරු වෙන තත්ත්වයක් දකින්නට ලැබෙනවා. සමාජයෙන් ඇසෙන කතා අනුව නම් ඔවුන් කියන්නේ “ ඉරාජ් නිසා දෙක මාරුවෙලා“ කියලයි.

එම වීඩියෝ පහතින් බලන්න.