දිලිනිගේ සරාගී විලාසිතාව

Ishara

Model - Dilini Aththanayaka

Photographer - Pasan Senavirathne